หจก.บ้านกุลธิดา

���������������������������������������

บ้านกุลธิดา ผู้ผลิตและจำหน่ายสมุนไพรอบแห้งหลากหลายชนิด บ้านกุลธิดาดำเนินธุรกิจสมุนไพรครบวงจรตั้งแต่เพาะปลูก หรือ contact farming, ขั้นตอนการแปรรูป และผลิตออกมาเป็นสินค้าเพื่อจำหน่าย เพื่อให้สินค้าและผลิตภัณฑ์ ไ้ด้มาตรฐานตามต้องการ
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ